ដូចខាងលើ​

ដូច​លើ​ក្តារខៀន​មុខ​ខ្លោងទ្វារ​ចូល​ក្រុមហ៊ុន មាន​សរសេរ​អក្សរ "​ហេតុដូចម្តេច បាន​ជា​អ្នក​មក​យឺត​?"
- កម្មករ​ទី ១ ដែល​មក​យឺត​បានសរសេរថា "​ស្ទះ​រថយន្ត​"
- កម្មករ​ទី ២ ក៏​បាន​សរសេរថា "​ដូចខាងលើ​"
- កម្មករ​ទី ៣ ក៏​បាន​សរសេរថា "​ដូចខាងលើ​"
​ហើយ​អ្នក​ចុងក្រោយ​ក៏​បាន​សរសេរថា "​ដូចខាងលើ​"​។​
​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយមក​បុរស ដែល​មក​យឺត​បានសរសេរថា "​ប្រពន្ធ​ឆ្លងទន្លេ​" និង​..................................​ដូចខាងលើ​!

Free Download

App Store Google play