ច្បាស់​ក្នុង​ចិត្ត​

​លោកគ្រូ​សួរ​សិស្ស​ជើងល្អ​៖
- ស្អែក​ដល់​ពេល​ប្រលង​ហើយ ។ ម៉េច​ដែរ​, ប្រឡង​លើក​នេះ​ប្អួន​ច្បាស់​ក្នុង​ចិត្ត​ទេ​?
- ច្បាស់​ណាស់​លោកគ្រូ​។​
- ចេះ​តែ​និយាយ​កម្លា​ចិត្ត​ខ្លួនឯង​ទេ​ដឹង​?
- ម៉េច​លោកគ្រូ​មានប្រសាសន៍​ដូច្នេះ​?
- ព្រោះ​រៀន​រាល់ថ្ងៃ​ប្អូនឯង​មិន​ដែល​បាន​ពន្ទុ​លើសពី​1 ផង ច្បាស់​ក្នុង​ចិត្ត​យ៉ាង​ម៉េច​ទៅ​?
- គឺ​ច្បាស់​ថា​បាន​ពិន្ទុ​មួយ​នឹង​ហើយ​៕​

Free Download

App Store Google play