ចំណេះ​ជិះ​ក​ឯង​

ប្រុញ​ឡើងជិះ​ឡានក្រុង ។​វា​អង្គុយ​ពីក្រោយ​តៃកុង​ឡាន ។ គ្មាន​អ្នក​និយាយ​ជា​មួយប្រុញ ក៏​និយាយ​ម្នាក់ឯង​"​បើ​ប៉ា​ខ្ញុំ​ជា​ស្តេច ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ជា​ម្ចាស់​ក្សត្រី អញ្ចឹង​ខ្ញុំ ជា​ព្រះ​រាជបុត្រា​។ បើ​ប៉ា​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ជា​ទេវតា ខ្ញុំ​គឺ​ជា​កូន​ទេវតា ។ បើ​ប៉ា​ម៉ាក់​ខ្ញុំ​ជា​ខ្លា ខ្ញុំ​ជា​កូន​ខ្លា ..."​។ ប្រុញ​និយាយ​ឥត​ឈប់ ។​តែ​កុង​ឡាន ធុញ​ផង និង​ថ្លង់​ផង​ក៏​ស្រែក​ឡើង​ថា​៖"​ចុះបើ​ឳ​ឯង​ជា​អ្នក​ប្រមឹក ហើយ​ម៉ែ​ឯង ជា​ស្រី​ចោរ​ម្សៀត តើ​ឯង​នឹង​ក្លាយជា​ស្អី​ទៅវិញ !"៕"​តៃកុង​ឡាន​"​ប្រុញ​ឆ្លើយ ៕

Free Download

App Store Google play